Kategoriarkiv: Klubbinformation

Årsmöte 03.03-2016.
Plats Taube gatan / Majorna / Kl.19.00
Dagordning

Majornas SS årsmöte 03 mars 2016 kl. 19.00

1. Mötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av justeringsmän
4. Fastställande av dagordning
5. Föregående protokoll
6. Verksamheten 2015
(a) Verksamhetsberättelse
(b) Resultat- och balansräkning
(c) Revisionsberättelse
(d) Beslut om ansvarsfrihet
7. Budget för 2016
8. Medlemsavgifter 2016
9. Val
(a) Val av Kassör på 2 år
(b) Val av vice ordförande 2 år
(c) Val av Ordinarie ledamot på 2 år
(d) Val av Styrelsesuppleanter på 1 år
(e) Val av Revisor på 2 år
(f) Valberedning
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande
Hälsar Sekreterare Thomas T.